Kam ísť

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Ľubochni

Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda sa nachádza v obci Ľubochňa, z centra Ružomberka je vzdialený asi 12 km. Kostol sa nachádza na ľavom brehu potoka Ľubochnianka, z námestia treba prejsť cez mostík.

Kostol, ako už vyplýva z jeho názvu, je zasvätený pamiatke sv. Cyrila a sv. Metoda. Pôvodne tu stála len kaplnka s rovnakým názvom. Jej základný kameň posvätil v roku 1937 Andrej Hlinka. Presne o rok ju potom aj posvätil. Zaujímavosťou je, že to bol jeho posledný cirkevný úkon na verejnosti. V druhej polovici 90. rokov prešla kaplnka rekonštrukciou a tak tu od roku 1997 stojí kostol sv. Cyrila a Metoda.

Nad hlavným vchodom je umiestnený nápis: „Kostol sv. Cyrila a Metoda“. Nad zadným vstupom do kostola je viditeľný nápis: „Dedičstvo otcov zachovaj nám pane.“ Táto veta poukazuje na duchovný odkaz, ktorí nám zanechali solúnski vierozvestcovia, ktorým je kostol zasvätený.

Po architektonickej stránke je kostol modernou sakrálnou stavbou. Zaujímavo je riešený interiér kostola. V priestore za oltárom sa nachádza veľká presklená stena, ktorá ponúka výhľad vonku. V jej strede sa nachádza drevorezba ukrižovaného Ježiša Krista. Napravo od oltára si môžeme všimnúť súsošie sv. Cyrila a sv. Metoda. Sv. Cyril je oblečený vo farebnom kňazskom oblečení, v ľavej ruke drží biskupskú palicu zakončenú krížom a pravou rukou nám žehná. Sv. Metod má oblečený čierny mníšsky habit a pod pazuchou ľavej ruky drží hrubú knihu, pravdepodobne bibliu s cyrilo-metodským dvojkrížom na obale. Naľavo od oltára je zase socha Panny Márie.

V blízkosti zadného vchodu sa nachádza drevená vyrezávaná socha vierozvestcov a je tu aj malá kaplnka so sochou Panny Márie.