Kam ísť

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Hubovej

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža sa nachádza v obci Hubová, z centra Ružomberka je vzdialený asi 12 km.

Kostol, stojaci na vyvýšenine v strede obce, bol postavený v roku 1815, na začiatku 20. storočia v ňom prebehla väčšia rekonštrukcia. V roku 1994 bola ku kostolu pristavená vstupná časť. Zaujímavosťou je, že pred postavením tohto kostola na tomto mieste stál drevený kostol, ten bol však vážne poškodený požiarom.

Výrazným architektonickým prvkom obce je práve veža tohto kostola. Nachádzajú sa v nej až štyri zvony.

Hlavnou dominantou kostola je oltár sv. Kríža, ktorý je dielom tirolských majstrov. Jeho hlavnou časťou je svätostánok, ktorý sa skladá z dvoch častí. Po jeho bokoch sa z oboch strán nachádzajú postavy anjelov. Nad ním je súsošie Kalvárie, kde môžeme vidieť sochy ukrižovaného Ježiša, jeho matku Máriu a apoštola Jána. Za sochou Ježiša je obraz, na ktorom je zobrazený Jeruzalem. Na bokoch oltára si môžeme všimnúť aj ďalšie dve sochy, ktoré znázorňujú Máriinu matku Annu a apoštola Ondreja. Pod sochami sa nachádzajú reliéfy, ktoré zobrazujú Ježiša Krista. Vidíme tu napríklad Ježiša s apoštolmi v Getsemanskej záhrade, či Ježiša ako nesie kríž po ceste na Golgotu. No a na vrchole oltára je imitácia obrazu tváre Ježiša s názvom Šatka sv. Veroniky. Pred oltárom sa nachádza krstiteľnica, ktorá je pôvodná.

V kostole stoja za povšimnutie aj maľby známeho maliara Jozefa Hanulu. Z nich zaujme napríklad obraz na strope nad oltárom, na ktorom je znázornená Golgota a Ježišov hrob vytesaný do skaly. Na ďalšej maľbách sú Mojžiš s bronzovým hadom medzi Izraelitmi, apoštoli Peter a Pavol, scéna Posledného súdu a Povýšenia kríža, ale je tu zobrazený aj miestny kostol a cintorín. Zaujímavé sú aj vitráže na okne. Sú tu zobrazení sv. Cyril a Metod. Sú dielom akademického maliara Mikuláša Klimčáka. Táto mozaika bola venovaná kostolu na pamiatku púte súboru Liptov do Ríma v roku 1969 pri príležitosti výročia úmrtia sv. Cyrila. Je tu aj obraz sv. Róchusa, ktorý sem bol premiestnený zo zaniknutej prícestnej cholerovej kaplnky. Na obraze je za svätcom zobrazené najstaršie výtvarné načrtnutie obce.

Pôvodná je klasicistická kazateľnica zo začiatku 19. storočia. Na vstupných dverách sa nachádza reliéf Obetovanie Izáka. Na jeho spodku je kľačiaci Izák so zopnutými rukami, napravo od neho je jeho otec Abrahám s mečom v ruke a naľavo od neho je oltár s ohniskom a zapáleným ohňom. Nad Abrahámom je anjel sediaci na oblakoch, ktorý ho drží za ruku s mečom, aby ho zadržal od obetovania syna.

V kostole je aj krížová cesta. Zaujímavosťou je, že v 70. rokoch 20. storočia tu pribudlo oceľové točité schodisko, ktoré bolo premiestnené z Kultúrneho domu v Ružomberku.

Vedľa kostola sa nachádza budova bývalej cirkevnej školy.